Beleggingsbeleid

Het bestuur van Pensioenfonds PNO Media heeft een integraal beleid vastgesteld. Het pensioenbeleid, het indexatiebeleid, het financieringsbeleid, het herstelplan en het beleggingsbeleid vormen hierbij één samenhangend geheel.

In het kader van de sturing wordt het beleggingsbeleid jaarlijks, in samenhang met de overige financiële sturingselementen, geanalyseerd tegen de achtergrond van verschillende economische scenario’s. Een belangrijk analyse-instrument hierbij is het Asset Liability Management studie, de zogeheten ALM-studie, waarbij de ontwikkeling in de beleggingen en de verplichtingen in hun onderlinge samenhang worden beschouwd.

Doelstelling beleggingsbeleid

Het uitgangspunt van het integraal beleid is dat het risico dat de pensioenen moeten worden gekort, niet groter mag zijn dan hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Voor ons betekende dat de kans op een dekkingsgraad van minder dan 100% niet groter mocht zijn dan 2,5%. Deze kans heeft zich voorgedaan. Omdat het fonds zich nu in onderdekking bevindt, is het niet mogelijk een beleid te voeren dat aansluit op bovengenoemde eis. PNO Media heeft besloten de doelstelling te herformuleren.

Het bestuur heeft de pensioenambitie per 1 januari 2017 als volgt geherformuleerd:

  1. De langere termijn doelstelling van PNO Media is om pensioen te indexeren met de volledige prijsinflatie.
  2. De huidige financiële positie is hiervoor onvoldoende. Daarom streeft PNO Media naar voldoende herstel binnen 15 jaar zodat dit wel mogelijk is.
    1. Over deze hele periode gemeten verwacht PNO Media te kunnen indexeren met ongeveer de helft van de prijsinflatie.

De indexatie wordt gefinancierd uit de beleggingen en kent daardoor een bepaalde mate van onzekerheid.

Vaststellen beleggingsbeleid

Rondom het beleggingsbeleid zijn er verschillende rollen en verantwoordelijkheden. PNO Media kent de volgende organisatiestructuur:

organigram

Hieronder is de rolverdeling weergegeven bij de advisering, vaststelling, uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleggingsbeleid.

rolverdeling