FDA

PNO Media is ondertekenaar van de PRI waarin wordt belooft rekening te houden met ESG-criteria in de beleggingsbeslissingen. Bij PNO Media worden ESG criteria expliciet meegenomen vanaf de eerste fase van het selectieproces voor nieuwe managers. Geselecteerde managers moeten ook in het portefeuillebeheer rekening houden met ESG criteria en zich daarnaast volledig committeren aan de uitgangspunten die in de Code Verantwoord Beleggen van PNO Media uiteengezet zijn. Omdat PNO Media gebruik maakt van externe vermogensbeheerders in binnen- en buitenland hebben wij een gespecialiseerd externe partner gevonden, Hermes EOS die alle beleggingen screent, en ‘zich inspant om te bevorderen dat vermogensbeheerders ESG-criteria integreren in hun beleggingsprocessen’.

Maar wij gaan verder. Vanuit PNO Media worden externe managers namelijk ook gestimuleerd om in de beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG criteria. Dit heeft er mede toe geleid dat Financiële Diensten Amsterdam (FDA) de ESG criteria als een integraal onderdeel heeft opgenomen in de eigen research methodologie. Deze manager beheert bijna de helft van het belegd vermogen in aandelen van PNO Media. In het beleggingsproces van FDA maken duurzaamheidanalyses onderdeel uit van het selectieproces van een onderneming voor onze portefeuille.

Het bedrijf Financiële Diensten Amsterdam bv (FDA) is een onafhankelijk researchbedrijf, opgericht in 1986. FDA levert oorspronkelijke research- en consultancydiensten aan professionele beleggers. De equity research methodologie van FDA is gebaseerd op een investment ratingsysteem, die de relatieve risico-rendementsverwachtingen van aandelen afzet tegenover de beste debiteur. Een duurzaamheidanalyse maakt integraal onderdeel uit van deze methodologie. Op basis van deze methode wordt de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen binnen het FDA Research universum bepaald.

Duurzaamheidanalyse van FDA maakt risico’s inzichtelijk

Voor FDA maakt een duurzaamheidanalyse onderdeel uit van de eigen research methodologie, en daarmee maakt de analyse een onlosmakelijk deel uit van FDA’s beleggingsproces. In de eerste plaats is een duurzaamheidanalyse een onmisbaar element in het vergaren van kennis over de bedrijven die tot het beleggingsuniversum van FDA behoren. Vanuit beleggingsoogpunt is evenwel het doel om aandeelhouderswaarde te creëren door de risico’s in kaart te brengen die samenhangen met een aantal factoren dat normaal gesproken buiten de traditionele (financiële) analyse ligt. Dergelijke risico’s kunnen een aanzienlijke schade toebrengen aan de reputatie van bedrijven en ook aan de waarde voor beleggers. Naast het feit dat duurzaamheidanalyse een meeromvattend risicoprofiel van bedrijven binnen het FDA universum oplevert, biedt het beleggers tevens de mogelijkheid om hun strategie meer in overeenstemming te brengen met principes van ethisch of sociaal beleggen.

In het duurzaamheidraamwerk van FDA worden diverse aspecten van een bedrijf beoordeeld. Deze aspecten zijn onder te verdelen in de categorieën economisch, sociaal en milieu.

  • Economische categorie. Hierin worden vooral corporate governance gerelateerde onderwerpen met betrekking tot een bedrijf beoordeeld. Daarbij moet gedacht worden aan de geschiktheid van de bedrijfscultuur, de vergoeding van het management, de kwaliteit van personeelsbeheer, de blootstelling aan politieke risico’s en risico’s inzake regelgeving
  • Sociale categorie. In deze categorie wordt beoordeeld hoe een bedrijf omgaat met zaken zoals mensenrechten, gezondheid en veiligheid op en rondom het werk en consumentenbescherming.
  • Milieu categorie. In deze categorie wordt een bedrijf beoordeeld op het gebied van milieu vraagstukken.

In de kern onderzoekt de duurzaamheidanalyse van FDA in welke mate bedrijven transparant en verantwoordelijk omgaan met verschillende belangengroepen (stakeholders), waaronder aandeelhouders, werknemers, toeleveranciers, klanten en maatschappij als geheel. In de analyse wordt bijzondere aandacht geschonken aan de wijze waarop het bedrijf tegemoet komt aan nationale en internationale regelgeving en de mogelijke impact dat dit heeft op het bedrijfsimago en de financiële prestaties.

Uitgebreide analyse van FDA op duurzaamheid

De analisten van FDA normeren en waarderen elk duurzaamheidaspect volgens een vastgelegd framework. Om vergelijkingen mogelijk te maken, worden de resultaten gekwantificeerd door een bedrijf een score toe te kennen op ieder van de duurzaamheidaspecten. Het totaal hiervan wordt uitgedrukt als percentage van het maximaal haalbare resultaat. Aan de hand van de score van bedrijven voor de afzonderlijke categorieën en de duurzaamheid in het geheel is een vergelijking binnen de sector (‘peergroep’) en het FDA beleggingsuniversum mogelijk.

In onderstaande tabel is aangegeven hoe het bedrijf Google op de diverse categorieën scoort versus de sector.