Engagement casestudy: Exxon Mobil

Voortgang over klimaatverandering

Doel van de engagement: Lage CO2-economie – Duidelijke formulering van hoe in de langetermijnstrategie van het bedrijf rekening wordt gehouden met klimaatverandering, de vraag naar olie en gas en scenario’s van overheidsbeleid en hoe deze stresstests uitvoert op aannames en noodplannen ontwikkelt

Exxon Mobil is de grootste beursgenoteerde oliemaatschappij ter wereld. Dit maakt het tot wereldwijd een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Bovendien is het gebruik van de producten van Exxon Mobil verantwoordelijk voor een aanzienlijk hogere uitstoot van broeikasgassen dan de eigen directe activiteiten. Exxon Mobil is dan ook een zeer belangrijke speler in de strijd tegen klimaatverandering.

Onze betrokkenheid ten aanzien van klimaatverandering
De afgelopen jaren heeft Hermes EOS het bedrijf gestimuleerd duidelijker uitleg te geven over zijn strategie op het gebied van klimaatverandering en wij zijn verheugd met de grote inspanningen van het bedrijf om dit aan te pakken. In 2013 waren wij medeondertekenaar van de carbon asset risk letter van de Institutional Investors Group on Climate Change. Exxon Mobil schreef een openbare en gedetailleerde reactie op de brief, en gaf zo het debat over wat olie- en gasmaatschappijen moeten doen als reactie op de klimaatverandering een flinke impuls. Naast deze schriftelijke reactie faciliteerde het bedrijf in 2013 en in 2014 twee uitgebreide vergaderingen voor geïnteresseerde beleggers over dit onderwerp, waar wij aan deelnamen. Deze vergaderingen versterkten het wederzijds begrip van de ideeën die het bedrijf en beleggers hebben over klimaatverandering. Hermes EOS had eveneens een een-op-een gesprek over klimaatverandering op het hoofdkantoor van Exxon, waarbij wij diepgaand konden ingaan op een aantal uitdagingen waar het bedrijf voor staat.

Deze interactie werd aangevuld met andere schriftelijke en telefonische contacten, waaronder gesprekken die voortkwamen uit voorstellen van aandeelhouders over klimaatverandering.

Exxons standpunt over klimaatverandering
Exxons grotere bereidheid om zo vergaand deel te nemen aan het debat over klimaatverandering is een belangrijke stap vooruit voor het bedrijf en voor de sector. Wij zijn verheugd dat het Exxon Mobil publiekelijk zo open is geweest over zijn standpunt over klimaatverandering en de bereidheid dit in detail te bespreken. Uitstootvermindering en intensiteitstargets binnen Exxons activiteiten wees het van de hand – net als de meeste andere grote olie- en gasmaatschappijen – maar het legde uit dat iedere businessunit efficiencytargets heeft. In bepaalde gevallen zal uitstootvermindering daar voorlopig niet in voorkomen en het bedrijf wist ons ervan te overtuigen dat dit, althans op dit moment, legitiem is.

Exxon heeft ons en andere beleggers zeker meer inzicht gegeven in de problemen waar de olie- en gasindustrie mee te maken heeft. Zo hebben wij afgesproken dat de overgang van kolen naar gas een van de belangrijkste stappen is die snel genomen kunnen worden om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, met als belangrijk neveneffect, het verbeteren van de luchtkwaliteit. Net als de International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), meent Exxon dat een inkomstenneutraal, op de markt gebaseerd systeem van koolstofheffingen het beste mechanisme is om de CO2-uitstoot te verlagen, maar net als de IOGP laat het publiekelijk pleiten voor een koolstofheffing nog wat te wensen over. Recentelijk hebben wij het bedrijf ertoe aangezet koolstofheffing publiekelijk en expliciet te steunen en zijn invloed te gebruiken om de IOGP dit voorbeeld te doen volgen. Enkele andere olie- en gasmaatschappijen hebben deze publieke commitment wel gedaan en wij menen dat dit de basis vormt van een ontwikkeling van best practices in de sector.

Wij steunen de verschuiving naar een zinvolle en progressieve internationale koolstofheffing. Voorts stellen wij dat de olie- en gasindustrie er hard aan moet werken om deze stap te steunen. Het zal de sector helpen het risico van meer draconische en door de overheid opgelegde maatregelen in de toekomst terug te dringen. Daarnaast zal het de weg vrij maken voor investeringen in CO2-afvang en -opslag en andere technologie die de eigen uitstoot van de sector en van diens klanten zal verlagen, met een verminderd risico op de lange termijn voor asset owners als resultaat.

Wij kijken uit naar het voortzetten van onze dialoog met Exxon Mobil en andere grote olie- en gasmaatschappijen, alsook met andere belangrijke spelers in het debat over klimaatverandering. Wij stimuleren veranderingen in het openbaar beleid gericht op het ontwikkelen van zinvolle en progressieve internationale koolstofheffingen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.