Kwartaalrapport Engagement

Opkomende en grensmarkten top

Hermes EOS was verheugd met de verbeteringen op het gebied van duurzaamheid die een bedrijf in opkomende markten heeft geboekt in de afgelopen 12 maanden na de gesprekken die Hermes EOS namens PNO Media heeft gevoerd. Het bedrijf heeft een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld en ingevoerd in lijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Verder heeft het kwantitatieve targets bepaald – en zich gecommitteerd deze openbaar te maken – in verband met de aanpassing aan de klimaatverandering, het gebruik van schone energie, recyclingwerkwijzen en de kringloopeconomie. Het heeft een driejarenplan met casestudies, dat bekend wordt gemaakt in het ESG-rapport van het bedrijf. Tevens is het bedrijf ermee begonnen duurzaamheidsindicatoren op te nemen in de beloning van de bestuurders van zijn bedrijfslocaties. Andere bedrijven in de sector hebben het bedrijf erkend als toonaangevend en het is betrokken in de ontwikkeling en bevordering van normen voor de beste werkwijzen. Een positief punt is dat het bedrijf, als gevolg van de druk die Hermes EOS heeft uitgeoefend, eveneens overweegt deel te nemen aan een training van het CDP-initiatief.

Namens PNO Media prees Hermes EOS een ander bedrijf in opkomende markten om de publicatie van het eerste geïntegreerd rapport van het bedrijf, dat een ijkpunt vormt voor de binnenlandse markt. In eerdere gesprekken met het hoofd duurzaamheid had Hermes EOS het bedrijf gestimuleerd het volledige rapportagekader over te nemen en voorbeelden van beste werkwijzen gegeven. Hermes EOS beoordeelde de duurzaamheidstargets die werden gepubliceerd in het geïntegreerde rapport van het bedrijf en was zeer te spreken over het feit dat het reageerde op de eerdere toezeggingen op het gebied van duurzaamheid van de leverantieketen door zich te verbinden om in 2020 55% van de inkoop onder de due diligence- en auditprocedures te laten vallen. Hoewel Hermes EOS het bedrijf prees voor het publiceren van dit ambitieuze doel, twijfelt Hermes EOS wel aan de haalbaarheid om dit in 2020 te halen, aangezien momenteel slechts 17% van de inkoop onder het programma valt. Het bedrijf erkende dat dit zeker een ambitieus doel was en gaf toe dat de voortgang traag is, maar verzekerde dat dit target binnen de groep als geheel haalbaar is. Het punt staat nu op de agenda van het uitvoerend comité en het lokaal management heeft in elk land waar het bedrijf actief is een leverantieketentarget opgesteld onder het programma. Daarnaast kreeg Hermes EOS inzicht in het bestuur ten aanzien van duurzaamheid bij het bedrijf. Hermes EOS was bijzonder verheugd over de benoeming van een senior uitvoerende voor de nieuwe functie van adjunct directeur duurzaamheid. Hermes EOS is van mening dat zijn deelname in het uitvoerend comité betekent dat zaken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur – zoals leverantieketenmanagement, veiligheid op het werk en milieu-impact – een nog grotere prioriteit krijgen. Wel uitte Hermes EOS zorgen over het gebrek aan diversiteit binnen het bestuur van het bedrijf. Het bestuur heeft geen vrouwelijke directeuren en ondanks dat het een multinational is, zijn alle directeuren ingezetenen van het thuisland van het bedrijf. In een gesprek met Hermes EOS bevestigde de nieuwe bestuurssecretaris dat het bestuur van plan is de diversiteit te vergroten waar het gaat om geslacht en nationaliteit door het benoemen van een vrouw en een burger van een land waarin het bedrijf een grote aanwezigheid heeft. Hoewel de kandidaten bekend zijn, zijn deze echter mogelijk niet beschikbaar om in 2018 zitting in het bestuur te nemen. Verder had Hermes EOS twijfels over het plan om lang zittende directeuren te vervangen, omdat, volgens de beste werkwijze, deze niet meer als onafhankelijk beschouwd kunnen worden. De bestuurssecretaris zegde toe de zorgen over te brengen aan de voorzitter. Namens PNO Media drong Hermes EOS er bij het bedrijf op aan een onafhankelijke externe beoordeling van het bestuur te laten uitvoeren en wees op de mogelijke voordelen van het vergroten van de effectiviteit van het bestuur en het vaststellen van ontbrekende vaardigheden. De bestuurssecretaris beloofde dit nogmaals met de voorzitter te bespreken en vroeg om voorbeelden van beste werkwijzen, aangezien bestuursbeoordelingen niet gebruikelijk zijn in het land.

Namens PNO Media sprak Hermes EOS tijdens het eerste Chinese forum voor verantwoord beleggen, dat werd georganiseerd door de vereniging voor vermogensbeheer van de China Securities Regulatory Commission. Uit de hoofdgedachten van de directeuren-generaal van de National Social Security Fund en het Development Research Centre of the State Council sprak een sterke boodschap van de commitment van de Chinese regering tot verantwoord beleggen, van het beoordelen van milieu-, maatschappelijke en governancefactoren (MMG) tot het ingrijpen in beleggingen. Het is bemoedigend dat de voorzitter van de China Association for Public Companies pleitte voor het betrekken van besturen in de duurzaamheidsstrategiëen van bedrijven om de bekendheid met en de implementatie van MMG te bevorderen.

Noord- en Zuid-Amerikatop

Namens PNO Media had Hermes EOS een positief gesprek met het hoofd duurzaamheid en de bedrijfssecretaris van een bank over de lessen die werden getrokken uit het Dakota Access Pipeline (DAPL) project. Tegen de gewoonte in plaatste de bank openbare updates op zijn website waarin de bank bij de financiering van het project erkende ernstige fouten te hebben gemaakt in verband met de due diligence. De bank wil het geleerde uit de DAPL toepassen in toekomstige projecten. Tevens merkte de bank een verschil op tussen de Equator Principles en de binnenlandse Amerikaanse wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot de vrijwillig, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van inheemse volken voor projecten die gevolgen voor hen hebben. Sindsdien heeft de bank het beleid en de procedures bijgewerkt en werkt aan een grondige verbetering van de processen. De bank meent dat de hogere diligencenormen betekenen dat deze voortaan geen consortia zal leiden of zich daarbij zal aansluiten wanneer de normen ervan niet voldoen aan de nieuwe verwachtingen van de bank. Voorts zei de bedrijfssecretaris, hoewel deze was overeengekomen geen overeenstemming te hebben over een aantal aandeelhoudersvoorstellen die Hermes EOS steunde, dat het bedrijf de openbaarmaking in verband met de politieke en lobbyactiviteiten zou herzien. Hermes EOS stimuleerde het bedrijf eveneens om uitleg te heven over de redenen voor de ongelijke beloning van mannen en vrouwen en wat het hieraan doet. In de tussentijd werkt het bedrijf aan het tegengaan van discriminatie van vrouwen en minderheden bij werving en prestatiemanagement met behulp van gerichte maatregelen, zoals diverse sollicitatiepanels en het analyseren van de redenen voor discriminerend gedrag door lijnmanagers en anderen. Overigens gaat het bedrijf door met de training in ethisch leiderschap binnen de onderneming wereldwijd. Ook verbeterde het bedrijf het afgelopen jaar de structuur van beloningsregelingen. De doelstelling van Hermes EOS’ gesprekken over betere targets en risicomanagement in relatie tot de beloningsstrategie van het bedrijf lijkt te zijn behaald, maar moet nog intern beoordeeld worden.

Namens PNO Media wees Hermes EOS op de bezwaren tegen het aannemen van de Amerikaanse Choice Act 2017 in een schrijven aan de voorzitter en het vooraanstaand lid van de commissie financiële dienstverlening van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waarin Hermes EOS de brief van de Council of Institutional Investors (CII) aan hen beiden onderschreef. Tevens was Hermes EOS medeondertekenaar van een brief van de CII aan geselecteerde leden van het Huis van Afgevaardigden. Onder de contrahervormingen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel zijn plannen om het moeilijker te maken aandeelhoudersvoorstellen in te dienen, meer regelgeving betreffende bureaus die volmachthouders adviseren, beperkingen op het stemmen tijdens betwiste directeursverkiezingen, alsook inperking van de rechten van aandeelhouders tot een adviserende stem over de beloning van uitvoerenden en over de mogelijkheid van de Securities and Exchange Committee om zijn taken als toezichthouder uit te voeren. Hermes EOS is bezorgd dat deze maatregelen het voor aandeelhouders moeilijker zullen maken om besturen in de VS ter verantwoording te roepen. Hermes EOS blijft dan ook zoeken naar manieren om de voorstellen tegen te houden.

Ontwikkeld Azië/Oceaniëtop

Hermes EOS was verheugd dat, ondanks de uitdagingen van het aan kaak stellen van mensenrechten in eigen land, een Aziatisch bedrijf de eerste stap nam door het publiceren van een beleid met daarbij een due diligencegids voor verantwoord beheer van leverantieketens en conflictmineralen, leiding tot lokale beste werkwijzen. Dit was deels het resultaat van uitvoerige gesprekken door Hermes EOS over de leverantieketen van het bedrijf. De inspanningen van het bedrijf om het beheer van zijn leverantieketen te verbeteren waren al terug te zien in het duurzaamheidrapport 2015 van het bedrijf, en de verdere opmerkelijke voortgang die in 2016 op de website beschreven werd. Het bedrijf heeft conflictmineralen uit Kongo en aangrenzende landen geïdentificeerd als een van zijn opvallende mensenrechtenkwesties. Het schetst de stappen die genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat de leverantieketen van het bedrijf vrij is van schendingen van de mensenrechten en heeft een vijfstappenplan voor due diligenceonderzoeken op basis van risico in leverantieketens van mineralen. Dit omvat audits door onafhankelijke derden en op den duur verbeteringen en rapportage en openbaarmaking. Hermes EOS prees de inspanningen bij de aanpak van mensenrechtenkwesties binnen de invloedssfeer van het bedrijf.

Een ander Aziatisch bedrijf ontwikkelde CSR (corporate social responsibility) strategieën met prestatie-indicatoren waar in 2020 aan voldaan moet worden; deze werden samen met het CSR-rapport online gepubliceerd. Daarnaast analyseerde het bedrijf grondig hoe zijn bedrijfsdoelen worden afgestemd op acht belangrijke Doelen voor Duurzame Ontwikkeling. Verder heeft het bedrijf zich ertoe gecommitteerd koolstofneutraal te worden en het voorstel van Hermes EOS overgenomen om te rapporteren over mensenrechten volgens het UN Guiding Principles (UNGP) Reporting Framework. In 2016 beoordeelde het de mensenrechten bij zeven van zijn belangrijkste dochterondernemingen en 24 partnerbedrijven. Bij één dochteronderneming en drie partnerbedrijven werden risico’s op het gebied van mensenrechten vastgesteld en het bedrijf wil deze oplossen. De bevestigde potentiële bedreigingen van mensenrechten zijn het beschermen van de privacy van klanten, onvoldoende kanalen voor klokkenluiders en voor het uiten van grieven, alsook lange werktijden. Het bedrijf beschreef de stappen die het heeft genomen om deze zaken aan te pakken en hoe de partnerbedrijven werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van en de communicatie met hun personeel. Het gaf details over hoe het zijn positie gebruikt voor het vestigen van een verantwoorde leverantieketen volgens de UNGP. Over het geheel gaf het CSR-rapport 2016 blijk van een doordachte opvatting over de integratie van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke factoren in ondernemingsmodellen, vergezeld door een cultuur die medelevende financiële diensten voor zijn klanten uitstraalt en zich richt op management van het menselijk kapitaal. Namens PNO Media had Hermes EOS eveneens een productief gesprek op het hoofdkantoor over strategie, cyber security, diversiteit en rapportage over mensenrechten. In het algemeen was Hermes EOS zeer te spreken over de voortgang die het bedrijf op deze gebieden heeft geboekt. De leidinggevenden gaven een toelichting op de redenen voor uitbreiding van de activiteiten voor het MKB, het verbinden van cultuur, capaciteiten en bedrijfsmissie. Verder was Hermes EOS verheugd te horen dat het een impactgerichte activiteit heeft, gericht op het ondersteunen van succesvolle ondernemers in Zuid-Korea, wat is overgenomen in Vietnam en nu mogelijk in Indonesië van start gaat. De bedrijfsfocus wordt altijd aangepast aan de behoeften van lokale gemeenschappen. Het bedrijf gaat de voorstellen van Hermes EOS voor het opnemen van extra informatie over cyber security en gegevenbescherming overnemen in het eerstvolgende duurzaamheidsrapport. Tevens beoordeelde het de beste werkwijzen in de rapportage over mensenrechten en verbeterde de eigen rapportage met behulp van het UN Guiding Principles Reporting Framework. Niettemin liet Hermes EOS het bedrijf weten dat nog verbeteringen mogelijk zijn op het vlak van kapitaalefficiency en dividenduitkering, menselijke kapitaal en mensensmokkel.

Namens PNO Media maakte Hermes EOS, in antwoord op een adviesaanvraag door de Singapore Exchange (SGX), duidelijk dat deze de voorgestelde introductie van een aandelenkader van twee categorieën in Singapore niet steunt. Hermes EOS uitte haar sterke geloof in het principe van één aandeel één stem, dat alle aandeelhouders gelijke rechten geeft en stemrechten afstemt op economische belangen en beleggingsrisico’s. Niettemin erkende het de grondige overweging die de SGX hieraan had gegeven en de voorgestelde stappen gericht op het risico van een aandelenstructuur met twee categorieën. Ofschoon Hermes EOS blijft geloven dat deze structuren een stap terug zouden zijn en mogelijk de marktintegriteit kunnen schaden, waren de suggesties veelal redelijk en, indien op de juiste wijze geïmplementeerd, kunnen deze werken om het risico van misbruik door eigenaarbestuurders te verzachten. Hermes EOS drong er daarom bij de SGX op aan alle voorgestelde criteria en waarborgen te mandateren mocht het verdergaan met de introductie van een aandelenstructuur met twee categorieën in Singapore.

Europa uitgezonderd Nederlandtop

Hermes EOS was tevreden dat het beleid inzake gegevensbescherming van een Europees bedrijf de beste werkwijze volgt. Na eerdere gesprekken met de bestuurssecretaris nam Hermes EOS het beleid onder de loep. Het beslaat welke gegevens verzameld worden en hoe deze worden verkregen, geanalyseerd en beveiligd. Het beleid roept ook een klachtenmechanisme in het leven waarmee gegevenssubjecten hun rechten van inzage, rectificatie en verwijdering kunnen uitoefenen. Namens PNO Media vroeg Hermes EOS bij het bedrijf door naar hoe het een cultuur ontwikkelt waarin de regels voor gegevensbescherming worden nageleefd, aangezien het een enorme hoeveelheid consumentengegevens verzamelt. Het bedrijf verzekerde Hermes EOS dat alle werknemers een uitgebreide training krijgen. De handhaving van het beleid geschiedt door een eenheid gegevensbescherming onder leiding van het hoofd gegevensbeveiliging. Tevens onderzocht Hermes EOS de verwerking van consumentengegevens door bedrijven die diensten aan het bedrijf leveren. Het bedrijf gaf een toelichting op de geldende contractbepalingen en auditprocedures om ervoor te zorgen dat dienstverleners zich houden aan de eigen normen voor gegevensbescherming.

Hermes EOS was blij met de implementatie van plannen van aanpak op het gebied van mensenrechten door een ander Europees bedrijf. Namens PNO Media vroeg Hermes EOS naar de voortgang van de plannen van aanpak op het gebied van mensenrechten, die het resultaat waren van een uitgebreide beoordeling uitgevoerd in 2014/2015. Hermes EOS was tevreden dat alle problemen die uit de beoordeling naar voren kwamen zijn aangepakt en dat vrijwel alle plannen van aanpak zijn ingevoerd. Aangezien sommige plannen van permanente aard zijn, rapporteert het bedrijf deze echter niet als afgerond. Daarnaast prees Hermes EOS het bedrijf voor het publiceren van zijn targets voor duurzaamheidsindicatoren, maar vroeg door naar de target voor de koolstofvoetafdruk, die onvoldoende verreikend lijkt te zijn. Het bedrijf nam de opmerkingen ter harte en legde uit dat om een op target te stellen op wetenschappelijke basis, het een methode om de eigen koolstofvoetafdruk te beoordelen aan het ontwikkelen is. Dit moet in het vierde kwartaal van 2017 gereed zijn. Verder uitte Hermes EOS zorgen over het risico voor de reputatie van de joint ventures van het bedrijf in Brazilië, China en Pakistan, aangezien deze allemaal betrokken zijn in controverses betreffende grondeigendom en arbeidsrechten. Hermes EOS vroeg hoe elk lokaal bedrijf omgaat met de controverses en was verheugd met de genomen stappen om de relaties met de gemeenschappen te verbeteren. Ruimer gezien vroeg Hermes EOS, namens PNO Media, het bedrijf hoe het toezicht houdt op joint ventures. Het hoofd beleggersrelaties schetste het kader dat men gebruikt om reputatierisico’s te verzachten. Een speciaal team op het hoofdkantoor houdt toezicht op de joint ventures en leden van het personeel hebben als niet-uitvoerend directeur zitting in lokale besturen. Hermes EOS werd verzekerd dat voortgang wordt geboekt op het gebied van mensenrechten en duurzaamheidsindicatoren, en komt terug op de herziene target voor de koolstofvoetafdruk.

Namens PNO Media gaf Hermes EOS commentaar op het discussiestuk van de UK Financial Conduct Authority’s (FCA) waarin de effectiviteit van de Britse primaire markten wordt beoordeeld. Hermes EOS lichtte haar opvatting toe dat de huidige marktstructuur goed begrepen wordt en bedrijven talrijke opties voor notering aan de beurs biedt. Het stuk behandelt de vraag of het noteringssysteem opnieuw geijkt moet worden om een internationaal segment met soepeler eisen voor buitenlandse dan voor binnenlandse bedrijven gecreëerd moet worden. Hermes EOS benadrukte geen enkel voordeel in dit voorstel te zien en meent dat dezelfde regels moeten gelden voor binnenlandse en buitenlandse beursgenoteerde bedrijven binnen de Britse markt. Meer in algemeen stelde Hermes EOS dat het eigenaarschap van aandelen mee moet ontwikkelen met de wijze waarop beleggers beleggen en in het bijzonder meer verantwoordelijkheid opleggen om goede stewards te zijn, dan beleggers tegenwoordig erkennen. Hermes EOS stelde voor dat, binnen de opdracht van de FCA, veranderingen geïntroduceerd kunnen worden om markten beter te helpen aan hun doel te voldoen.

 

Nederland top

N/A